Krása čisté přírody Kozmických ptačích luk – soukromé přírodní rezervace

Kozmické ptačí louky jsou ukázkou, jak lze probudit přírodu k životu a vytvořit impozantní symbiózu flóry a fauny. „Tato lokalita v Moravskoslezském kraji rozhodně stojí za vidění, uchvátí vás nejen svou flórou, ale také přítomností mnoha vzácných ptáků či stádem 26 hřebců exmoorského divokého koně. Je to jedna z mála rezervací v Česku, která se může pochlubit divokými koňmi,“ zve k návštěvě zakladatel soukromé přírodní rezervace Kamil Lisal.

Za pozorováním vzácných ptáků

Kozmické ptačí louky představují přírodní biotop nacházející se v povodí řeky Opavy. Leží mezi Opavou a Ostravou a rozkládají se na úctyhodných 64 hektarech půdy. Projekt vznikl na nivních loukách, kde byly přírodě navráceny melioracemi dříve znehodnocené plochy.

Návštěva této lokality vám umožní pozorovat ptáky ze sedmimetrové pozorovatelny, a to jak během celého hnízdícího období, tak také v průběhu jarních a podzimních tahů. Zahlédnete zde mimo jiné chráněné ptáky, jako je volavka bílá, čáp černý či konipas.

„Trpělivý pozorovatel může spatřit chráněného jeřába popelavého, orla mořského, ledňáčka říčního, čírku obecnou, čírku modrou či moudivláčka lužního. Oblast Kozmických ptačích luk se díky svým příhodným podmínkám stala domovem i pro vzácné bahňáky, jako je čejka chocholatá, bekasina otavní či vodouš rudonohý. Periodicky zaplavované tůně na místních polích poskytují ideální místo pro zahnízdění těchto chráněných ptáků,“ zmiňuje Kamil Lisal.

Vodouš rudonohý i Bekasina otavní patří v Česku mezi velmi ohrožené ptáky. Přežití těchto druhů je silně závislé na vodě a člověk jim svou činností rozmnožování komplikuje. Obnovené tůně a revitalizace mokřadů v lokalitě Kozmických ptačích luk vytvořily ideální podmínky pro domov mnoha ohrožených druhů zvířat i rostlin. Z běžnějších ale neméně zajímavých druhů ptáků lze z pozorovatelny zahlédnout husy velké, kachny divoké či lysky černé.

Kozmické ptačí louky

 

Oblast spásají vzácní exmoorští ponyové

Kozmické louky jsou jedním ze šesti míst a zároveň druhým největším místem v republice, kde žijí stáda divokého exmoorského koně. Napadne-li vás, proč právě tento druh, a nikoliv jiní býložravci či kozy, důvod je prostý.

„Údržba Kozmických ptačích luk je velmi náročný úkol a exmoorští koně jsou původní, primitivní britské plemeno, které je naprosto soběstačné a není tedy nutné se o něj starat, jako je tomu u ostatních domestikovaných zvířat. Pocházejí z oblasti Exmoore ve Velké Británii, kde je můžete potkat dodnes a žijí zde naprosto volně v souladu s přírodou, vynikají svým zdravím a imunitou vůči parazitům.

Krmivo musí poníci dostávat pouze v období, kdy pastviny zakryje sněhová pokrývka. Exmoorští koníci tak pečlivě vypásají traviny v široké oblasti Kozmických ptačích luk a napomáhají tak nejen údržbě, ale i rozvoji pestré flóry i fauny,“ vysvětluje Kamil Lisal.

Exmoorští koně na Kozmických ptačích loukách

Pro oblast je prospěšný i jejich veterinárně neošetřený koňský trus, zatímco jejich drobná kopýtka rozrušují travní drn a napomáhají nástupu slabších a mnohdy vzácných až ohrožených druhů rostlin, jako jsou orchideje. Díky poníkům vznikají volné plošky pro ptáky z řad bahňáků, které ptáci využívají k hnízdění. Jak jde vidět, poníci pomáhají k vytváření zajímavé biodiverzity.

Obnova základní funkce říční krajiny

Oblast Kozmických ptačích luk patří mezi největší ekologický počin majitelů potravinářské firmy Semix Pluso. „Planeta není nevyčerpatelná, a to by si měli jednotlivci i firmy uvědomit. Pokud nebudeme navracet přírodě její štědrost a nebudeme proaktivní v její ochraně, nezbude budoucí generaci nic.

Kvalita surovin pro výrobu potravin odráží prostředí, ze kterého pochází. Nemůžeme očekávat, že z poničené země vzejde něco dobrého. Z tohoto důvodu je Semix Pluso dlouhodobě aktivní v ochraně české přírody a oblast Kozmických ptačích luk postupně od roku 2006 získala do svého soukromého vlastnictví, aby o ni mohla systematicky pečovat,“ vysvětluje Kamil Lisal, který je nejen zakladatelem rezervace, ale i jednatelem potravinářské firmy Semix Pluso.

Krok za krokem k panenské přírodě

Dnešní hlavní objekty mokřadů vznikly na dříve poničených a rumištních plochách. Po provedení biologického průzkumu byly pečlivě naplánovány počty a rozlohy jednotlivých tůní a mokřadů, jejich hloubka, odstupňování břehů i způsob napájení.

„Poté, co rozloha ucelené plochy dosáhla 13 hektarů, jsme se pustili do projektu nazvaného Kozmické ptačí louky – obnova přírody. Hlavním záměrem tohoto projektu bylo obnovit základní funkci říční krajiny, podpořit její retenční schopnosti, vytvořit nové tůně, obnovit aluviální louky a šetrné hospodářství. To vše bylo nutné načasovat tak, abychom nenarušili hnízdění ptáků a vývojový cyklus motýlů,“ uzavírá zakladatel rezervace Kamil Lisal.

Obnova přinesla i nové vysazení dřevin a keřů. Biotop tak vytvoří zázemí pro ohrožené a chráněné druhy ptáků, obojživelníků a ryb. Pokud se vypravíte prozkoumat biotop Kozmických ptačích luk, tak si vedle ptáků a poníků zaslouží vaši pozornost i silná populace vzácné ryby piskoře pruhovaného, motýla modráska bahenního či různé druhy obojživelníků a plazů.

Související produkty

Napište nám

Brzy se vám ozveme zpět

    picture